2019-07-17

Burmistrz Miasta Szczyrk zawiadamia, że zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2019 r.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku wprowadzającej zmianę stawek znajduje się w załączniku.

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z aktualnymi blankietami do opłat będą rozsyłane drogą pocztową.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawki w wysokości:

 • 14,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności:
 • pojemnik 60 litrów – 19,50 zł
 • pojemnik 120 litrów – 28,50 zł
 • pojemnik 240 litrów – 45,50 zł
 • pojemnik 1100 litrów - 195,00 zł
 • pojemnik KP-5000 litrów - 537,00 zł
 • pojemnik KP-7000 litrów - 647,00 zł
 • W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę za pojemnik o określonej pojemności:
 • pojemnik 60 litrów - 32,00 zł
 • pojemnik 120 litrów - 56,00 zł
 • pojemnik 240 litrów - 88,00 zł
 • pojemnik 1100 litrów - 352,00 zł
 • pojemnik KP-5000 litrów - 699,00 zł
 • pojemnik KP-7000 litrów 840,00  zł                    

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, zmiana wielkości pojemników) lub kolejnej zmiany stawki.

  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu, bez wezwania do zapłaty, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego.

  W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Burmistrz Miasta Szczyrk wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując ww. stawki opłat

  Ponadto przypomina się o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (w przypadku nieruchomości zamieszkałych), lub zmian dotyczących ilości odpadów powstających na nieruchomości (w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

                                                                                                                                                         
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d