2020-01-31

                 

ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Miejskiego  polegających na dostosowaniu pomieszczeń biurowych po banku do potrzeb urzędu.   

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. wyburzenia istniejących ścianek działowych, budowa nowych oraz malowanie,
 2. prace związane z instalacjami elektrycznymi, LAN oraz sanitarnymi,
 3. uzupełnienie brakujących sufitów, wykonanie nowego oraz malowanie sufitu,
 4. usunięcia istniejącej wykładziny, części płytek oraz wykonanie nowych posadzek,
 5. prace związane z stolarka okienną i drzwiową,
 6. wywóz i utylizacja odpadów poremontowych.

 

Uwaga:
Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia załączona do zapytania ofertowego dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

Aranżacja pomieszczeń – umeblowanie  nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wspólny Słownik Zamówień :

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

          45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

          45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

          45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

2. Wymagany termin realizacji przedmiotowych zadań do 06.04.2020r.

3. Kryteria oceny ofert:

 • najniższa cena;
 • waga najniższa cena - 100%

Zasady oceny ofert według przyjętych kryteriów:
a) cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

Obliczenie ilości punktów (LP)

najniższa cena ofertowa brutto

C =  ----------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej brutto

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny,

100 pkt – waga kryterium.

4. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu.

4.1 zdolności technicznej lub zawodowej,

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył  co najmniej  2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego, których zakres obejmował m.in. wykonanie prac wykończeniowych, montaż stolarki, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda;

 b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówieni, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności:

- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania.

 5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik  nr 1, 

2) kosztorys ofertowy –  sporządzony w oparciu o załączony do zaproszenia przedmiar robót (ślepy kosztorys),

3) KRS bądź wydruk z CEIDG,

4) Zaparafowany projekt umowy,

5) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:           
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania

Uwaga:

Oferta która nie będzie złożona na druku formularza ofertowego lub nie będzie zawierać kosztorysu ofertowego bądź wszystkich pozycji określonych  w przedmiarze robót  będzie podlegała odrzuceniu.

Oferta  która nie będzie zawierała wymaganych dokumentów będzie podlegała odrzuceniu .

Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie wyjaśnień co do treści przedstawionych Zamawiającemu dokumentów. 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Formą wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będą ceny jednostkowe podane przez wykonawcę oraz obmiar powykonawczy wykonanych robót.
2. Przedmiar robót winien być czytany wraz z dokumentacją projektową i będzie uważać się, że Wykonawca w pełni zapoznał się ze szczegółowymi opisami robót , jakie mają być wykonane, oraz sposobem ich wykonania.
3. Sposób przygotowania kosztorysu ofertowego.
a) Wymaganą metodą kalkulacji ceny ofertowej jest metoda uproszczona wg formuły:

Ck = ∑L x Cj

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ck      - cena kosztorysowa

L        - ilość jednostek przedmiarowych

Cj       - ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawierać wszystkie

          niezbędne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej).

Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządzi na podstawie przedmiaru robót (ślepy kosztorys).

4.Cenę należy obliczyć w oparciu o załączoną do zapytania ofertowego przedmiar robót, dokumentacji projektowej.

5.Ceny i stawki wpisane w kosztorys ofertowy muszą w pełni obejmować wartość robót opisanych w danej pozycji, łącznie ze wszystkimi wydatkami i kosztami, które mogą być niezbędne przy wykonaniu i dla wykonania opisanych w dokumentacji robót, wraz ze wszystkimi tymczasowymi robotami i instalacjami, które mogą być konieczne, oraz wszelkim ryzykiem, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub wyrażonymi w dokumentach, na których bazuje Oferta .
6.Ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość ceny ofertowej brutto powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.)
7.Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy część robót, to kosztorys na wykonanie tych robót powinien być wyodrębniony.
8.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji, niedopuszczalne jest wprowadzania pozycji dodatkowych, w tym celu do zapytania ofertowego załącza się przedmiar robót (ślepy kosztorys).
9. Wykonawca musi dostarczyć wypełniony przedmiar robót (ślepy kosztorys)- oraz musi wycenić wszystkie pozycje . Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym przedmiarze robót.
10. W przypadku omyłek, polegających na niezgodności kosztorysu ofertowego ze przedmiarem robót, Zamawiający będzie stosował niżej wymienione zasady:
a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu - Zamawiający uzna, że ta pozycja została skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu.
b) w przypadku braku ceny jednostkowej - Zamawiający przyjmie cenę jednostkową wynikającą z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego.
c) w przypadku niepełnego opisu pozycji - Zamawiający uzna, że opis jest zgodny z przedmiarem robót dołączonym do zapytania wraz z ewentualnymi modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytań Wykonawców.
d) w przypadku błędnie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy równoczesnym zachowaniu ilości zgodnych z przedmiarem - Zamawiający uzna, że jednostka jest zgodna z przedmiarem robót dołączonym do zapytania.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018r., poz.2177).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy, w przypadku nie uznania argumentów, dowodów Wykonawcy, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy.
13. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą, zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
14. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.
15. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej PLN.

 7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, pokój nr 11 (dziennik podawczy)
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ”Dostosowanie pomieszczeń biurowych po banku do potrzeb Urzędu Miejskiego w Szczyrku”.

2) Cena podana w złożonej ofercie winna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty wyrażoną cyfrą i słownie, Zamawiający przyjmuje cenę zapisaną słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie

w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8. Wymagany okres rękojmi/gwarancji:

Wykonawca udzieli 3 letniej rękojmi/gwarancji na przedmiot zamówienia.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

 i dokumentów.

1) Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r poz. 1113, 1250,1823 i 1948 oraz z 2017r. poz. 1128), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu ( nr faksu 33-8178763) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.

z 2017r., poz. 1219 ze zm.) – adres e-mail: inwestycje@szczyrk.pl.

W zakresie formatu danych przekazywanych poprzez środek komunikacji elektronicznej obowiązywać będą zasady wskazane w Krajowych Ramach Interoperacyjności (t.j. Dz.U.2017.2247 ze zm.).

Zamawiający informuje o następujących parametrach skrzynek e-mail która została wskazana powyżej:

- maksymalna pojemność wiadomości/ z załącznikami: 15 MB ,

- załączniki/pliki nie mogą mieć następujących formatów plików : rozszerzenia com, exe, bat.

- w przypadku przesłania wiadomości, która zawierać będzie wirus, zamawiający nie odpowiada za skuteczność przekazywanych tam informacji i w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez zamawiającego wykonawca winien przyjąć, że informacja przekazana środkiem komunikacji elektronicznej nie została właściwie przekazana zamawiającemu.

Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania                z tych środków  komunikacji  elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postepowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Wprowadzając swoje dane (środki komunikacji elektronicznej) do oferty, wykonawca będzie postępował wg tych samych zasad, jakie przyjął Zamawiający. Jednocześnie wykonawca deklaruje, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres  trwania postepowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii Zamawiający niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. 

 Uwaga – ze względu na bezpieczeństwo informatyczne:

Tytuł wiadomości e-mail winien zawierać m.in. nazwę zadania i oznaczenie sprawy (znak sprawy GKUHiR7011.2.2020). 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez każdą ze stron drogą elektroniczną powinny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem, tj. skanem oryginału dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania.

3) Powyższa zasada nie dotyczy oświadczeń i dokumentów wymienionych w  pkt 5 zapytania ofertowego.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2020r., do godz. 12:00 w  siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Szczyrk, ul. Beskidzka 4 ; 43-370 Szczyrk.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 11. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.02.2020r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Mariusz Pindel, Karol Kołaszewski , tel. 33 829 50 26,

 13. Informacje dotyczące zawierania umowy.

W przypadku wyboru oferty umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

Projekt umowy w załączeniu   

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy  do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz robót budowlanych
 3. Wykaz osób
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Projekt umowy
 6. Dokumentacja projektowa

 

                                                                                                            

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/AdaptacjaB  

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d