Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.02.2017 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
9. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/214/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
13. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2017 rok.
14. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 5374/9.
15. Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019.
16. Przyjęcie Sprawozdania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2016r.
17. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
18. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2016 roku.
19. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d