Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.01.2017 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
10. Udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.
11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ulicy Deptak nad Żylicą.
12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej oznaczonej jako działka 8234/1.
13. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczyrk na rok 2017.
14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.


Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
b/d