Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.11.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 4.11.2016 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
10. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
11. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2017.
12. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2017.
13. Określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.
15. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2017 roku).
16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-12-20
Publikacja w dniu:
2016-12-20
Opis zmiany:
b/d