Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.03.2017 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
9. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
11. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczyrk.
12. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
13. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2016”.
14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d