Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.10.2016 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5. Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk.
6. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
8. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, na realizację zadania pn.: ”Budowa oraz przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”
9. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
10. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
12. Opłaty miejscowej na 2017 rok.
13. Wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
14. Przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2017-2018.
15. Zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez AQUA S.A. z Bielsku-Białej na terenie Miasta Szczyrk na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
16. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
17. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ulicy Deptak nad Żylicą.
18. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Willowej oznaczonej jako działka Nr 2811/12 na działkę nr 1400/4 położoną w rejonie ulicy Zielonej.
19. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2015.
20. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
21. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.
22. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 21 porządku obrad.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-11-22
Publikacja w dniu:
2016-11-22
Opis zmiany:
b/d