Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.05.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 5.05.2016 r. i 25.05.2016 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2015.
8. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
9. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
10. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
11. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
12. Zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Zmiany uchwały nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk na 2016 rok.
14. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 8234/2.
15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-06-21
Publikacja w dniu:
2016-06-21
Opis zmiany:
b/d