2020-06-17

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00  XVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.02.2020r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 15.04.2020r. oraz 28.05.2020r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szczyrk za 2019 rok
  -   debata nad raportem,
  -   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk wotum zaufania.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 6. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2019.
 7. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 8. Zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023.
 9. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.
 10. Zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 11. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczyrk w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej.
 13. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Szczyrk.
 14. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk.
 15. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2020 roku).
 16. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
 17. Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2019r.
 18. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 19. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2019 roku.
 20. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 21. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym, z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zapraszam zainteresowanych do udziału w transmisji Online.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-06-17
Publikacja w dniu:
2020-06-17
Opis zmiany:
b/d