Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 września 2013r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.06.2013r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych w dniach 12.06.2013r., 19.07.2013r., 19.07.2013r.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem w szczególności zagadnień związanych z:

a.rozwojem infrastruktury narciarskiej,

b.rozbudową cmentarza,

c.podsumowanie działań mających na celu zbilansowanie się budżetu miasta,

5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022.

8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.

9. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013r. i uchwałą Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013r. i uchwałą Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2013r. i uchwałą Nr XLIII/222/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r.

10.Zmiany Uchwały Nr XXXVIII/206/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.

11. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Zmiany statutu Miasta Szczyrk.

13.Zmiany uchwały Nr XII/45/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

14. Podjęcia współpracy Miasta Szczyrk z Miastem Łeba.

15.Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działki 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2, 2733/2,2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5.

16. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetergowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.

17. Zbycia akcji AQUA.

18. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-09-18
Publikacja w dniu:
2013-09-18
Opis zmiany:
b/d