2017-10-24

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 31 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.09.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 3. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec.
 4. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szczyrku przy ul. Południowej oznaczonych jako działka 1006/2 i 1006/5 na działkę 1007/2.
 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016 r.
 6. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        w Szczyrku                   

                                                                                                           /-/ Borys Matlak             

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d