Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 października 2013 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24.09.2013r

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem w szczególności zagadnień związanych z:

a) rozwojem infrastruktury narciarskiej,
b) rozbudową cmentarza,

c) zbilansowaniem się budżetu miasta – przetargi, dzierżawy obiektów, stopień zaawansowania,

5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022.

8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.

9. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013r. i uchwałą Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013r. i uchwałą Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2013r. i uchwałą Nr XLIII/222/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r., i uchwałą Nr XLVII/237/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 września 2013r.

10. Wyrażenia zgody na zbycie akcji AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.

11. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej 13, oznaczonej jako działka 4166/1.

12. Przystąpienia w roku 2014 do realizacji projektu o nazwie „Ścieżka do aktywności–aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-10-22
Publikacja w dniu:
2013-10-22
Opis zmiany:
b/d