Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2013r.
o godz. 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.05.2013r.

3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem w szczególności zagadnień związanych z:

a) rozwojem infrastruktury narciarskiej,

b) podejmowaniem działań mających na celu zbilansowanie się budżetu miasta,

c) rozbudową cmentarza.

4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2012.

6. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.

7. Zmiany uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022.

8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.

9. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013r. i uchwałą Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013r. i uchwałą Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2013r.

10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.

11. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2013r.)

12. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (na II półrocze 2013r.)

13. Interpelacje i zapytania radnych (w formie pisemnej) oraz przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

o godz. 10.45 nastąpi przerwa w obradach - wznowienie obrad po zakończeniu konferencji naukowej w kinie Beskid.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału
w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-06-19
Publikacja w dniu:
2013-06-19
Opis zmiany:
b/d