Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.05.2017 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2016.
8. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
10. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku na Os. Pośrednim oznaczonej jako działka nr 7418/2.
11. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
12. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze).
13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d