Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XL SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.04.2017 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
8. Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019”.
9. Przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych - w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019”.
10. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
11. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 4456/3.
12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 5980/1.
13. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie mpzp miasta Szczyrk, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta z wniosku P. Pawła BOSEK zastępowanego przez adwokata Kingę Baszczyńską.
14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d