2019-11-19

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  XII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.10.2019r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 2. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 4. Opłaty miejscowej na 2020 rok.
 5. Wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
 6. Zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
 7. Przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
 8. Zmiany uchwały Nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
 9. Zmiany uchwały Nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 10. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.
 11. O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.  
 12. Przystąpienia Gminy Szczyrk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
 13. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
 14. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

Andrzej Łaciak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d