2021-04-13

XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2021 „Świat za sto lat” - edycja online

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

karta zgloszenia_kat.E_2021

karta zgloszenia_kat.L_2021

karta zgloszenia_kat.N_2021

karta zgloszenia_kat.P_2021

karta zgloszenia_kat.T_2021

Termin nadsyłania prac: 9 czerwca 2021
Wyniki: 18 czerwca 2021

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
w Szczyrkowskim Centrum Kultury
ul. Beskidzka 106
kom. 696 498 782


REGULAMIN XII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2021 „Świat za sto lat” - edycja online

I CELE PRZEGLĄDU:
- rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w prezentacjach publicznych,
- rozwijanie u dzieci kreatywności i abstrakcyjnego myślenia,
- wzrost aktywności lokalnej.

II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież zamieszkała na terenie miasta Szczyrk.
2. Konkurs ma charakter lokalny.
3. Organizator ma prawo zaprosić uczestników z gmin sąsiadujących.

4. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie klas I–III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
- uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum

5. Przegląd odbywa się w pięciu kategoriach:
P – twórczość plastyczna,
L – twórczość literacka,
E – występy estradowe: soliści oraz zespoły muzyczne, wokalne i taneczne,
T – prezentacje teatralne,
N – twórczość naukowa.

6. Prace konkursowe (zdjęcia lub nagrania video) oraz karty zgłoszeń należy dostarczyć drogą mailową na adres: m.kurowski@kultura.szczyrk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.
Istnieje również możliwość bezpośredniego dostarczenia pracy do Szczyrkowskiego Centrum Kultury, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 696 498 782).
7. Prace można przesyłać na nośniku CD lub pendrive. Nośniki nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Każdy nośnik należy włożyć do koperty z dołączoną kartą zgłoszenia.
8. Zgłoszenia zespołu lub ucznia do Przeglądu dokonują nauczyciele szkół lub rodzice.
9. Wyniki Przeglądu (we wszystkich kategoriach) zostaną umieszczone na profilu FB Szczyrkowskiego Centrum Kultury www.facebook.com/SzczyrkowskieCentrumKultury/ 
10. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców będzie można odebrać w Szczyrkowskim Centrum Kultury w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru (tel. 696 498 782).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu Przeglądu i podanych terminów, o ile w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jak również do przyznania nagród równorzędnych.
13. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Przeglądzie uczestników spoza Gminy Szczyrk.

III SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:
Temat Przeglądu Twórczości Dziecięcej Szczyrk 2021 brzmi: „Świat za sto lat”.

W czasie, gdy dzieci i młodzież muszą więcej przebywać w domu, proponujemy im podróż do krainy wyobraźni. Czekamy na prace/utwory, które pokażą, jak mógłby wyglądać świat za sto lat.
Jak będzie wyglądał człowiek? Jak będziemy się przemieszczać? Czy ziemią zawładną roboty? Czy pojawią się nowe gatunki zwierząt i roślin? Na te i inne pytania można odpowiedzieć przy tworzeniu pracy/utworu.

Podjęcie powyższego zagadnienia ma skłonić dzieci i młodzież do refleksji na temat przyszłości. Warto zainicjować z dziećmi/młodzieżą rozmowę na ten temat, by uwolnić ich kreatywność i rozwinąć umiejętność abstrahowania i ciekawość poznawczą.

Należy zachęcić dzieci i młodzież do oryginalnych poszukiwań twórczych, zdecydowanie odradzając tworzenie prac odtwórczych.

1. Kategoria P (twórczość plastyczna):
1.1. Każdy uczestnik kategorii P nadsyła tylko jedną pracę.
1.2. Pracę należy wykonać samodzielnie (!) w formacie A4 lub A3.
1.3. Każda praca powinna być czytelnie opisana – na odwrocie należy przykleić kartę zgłoszenia.
1.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DROGĄ MAILOWĄ LUB DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 9 czerwca 2021
1.5. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:
zgodność pracy z tematem „Świat za sto lat”, technika dowolna, kompozycja, ekspresja i inwencja twórcza autora pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.
1.6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy.
1.7. W konkursie nie będą oceniane:
- prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające trociny, brokat, kasze, plastry itp.),
- prace zbiorowe,
- prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach,
- prace zgłoszone nieuczciwie (np. wykonane przez rodziców/starsze rodzeństwo itp.).
Jeżeli po zakończeniu konkursu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy, a praca została nagrodzona, wówczas zostanie o tym poinformowany nauczyciel/opiekun prawny uczestnika, a nagroda zostanie anulowana.

2. Kategoria L (twórczość literacka):
2.1. Warunkiem uczestnictwa w kategorii L jest dostarczenie w trzech egzemplarzach autorskiego, niepublikowanego dotychczas (również w Internecie!) tekstu poetyckiego (wiersz rymowany lub biały), prozatorskiego (opowiadanie, bajka/baśń, esej, kartka z pamiętnika, list, reportaż itp.) lub dramatycznego (scenka teatralna/kabaretowa), zgodnego z tematem: „Świat za sto lat”.
2.2. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden tekst poetycki o objętości do 30 wersów lub jeden tekst prozatorski o objętości do 4 stron maszynopisu lub też jeden tekst w postaci scenki kabaretowej/teatralnej o objętości do 4 stron maszynopisu. Organizator przyjmuje również rękopisy (uwaga! – jedynie pod warunkiem starannego, czytelnego zapisu). Pracę literacką należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podając jego wiek oraz szkołę i klasę.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.
2.3. Prace literackie będą oceniane wg następujących kryteriów:
- zgodność utworu z tematem „Świat za sto lat”,
- oryginalność w realizacji tematu,
- walory literackie,
- przesłanie utworu.
Należy również zwrócić uwagę na poprawność zapisu (ortografia, interpunkcja, podstawowe zasady edycji tekstu literackiego).
2.4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
w publikowanych pracach.
2.5. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DROGĄ MAILOWĄ LUB DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 9 czerwca 2021

3. Kategoria E (twórczość estradowa – śpiew i taniec):
3.1. Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min.), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna).
3.2. Tematyka przeglądu w kategorii estradowej jest dowolna, ale organizator zachęca do poszukania takich utworów oraz układów choreograficznych, które odnoszą się do tematu przeglądu. Będzie to dodatkowym walorem prezentacji, branym pod uwagę przez jurorów.
3.3. Komisja konkursowa ocenia:
- artystyczną wartość prezentacji,
- dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji).
3.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA NAGRANIA DROGĄ MAILOWĄ LUB DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 9 czerwca 2021

4. Kategoria T (twórczość teatralna):
4.1. Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Warunkiem jest przygotowanie prezentacji zgodnej z tematyką przeglądu „Świat za sto lat”.
Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji). Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).
4.2. Przygotowane występy winny prezentować wysoką wartość poznawczą. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.
4.3. Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.
4.4. Komisja konkursowa ocenia: zgodność prezentacji z tematem „Świat za sto lat”, artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.
4.5. W przypadku występów zbiorowych organizator dopuszcza występy niezwiązane z tematyką przeglądu, należy jednak liczyć się z zasadą, że oryginalne, wartościowe artystycznie prezentacje zgodne z tematem przeglądu będą mieć pierwszeństwo w ocenie jurorów.
4.6. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA NAGRANIA DROGĄ MAILOWĄ LUB DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 9 czerwca 2021

5. Kategoria N (twórczość naukowa):
5.1. Każdy uczestnik kategorii N nadsyła tylko jedną pracę w formie modelu lub filmu z komentarzem wykonawcy prezentującego pracę naukową ( doświadczenie, model, instalację, obserwację z związaną z : techniką, przyrodą).
5.2. Pracę należy wykonać samodzielnie (!).
5.3. Każda praca powinna być czytelnie opisana – należy do niej dołączyć kartę zgłoszenia.
5.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 9 czerwca 2021
5.5. Prace naukowe będą oceniane według następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematem „Świat za sto lat”,
- poprawność merytoryczna,
- bezpieczeństwo zachowane podczas wykonywania doświadczenia,
- pomysłowość,
- oryginalność pracy.
5.6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy.
5.7. W konkursie nie będą oceniane:
- prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające trociny, brokat, kasze, plastry itp.),
- prace zbiorowe,
- prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach,
- prace zgłoszone nieuczciwie (np. wykonane przez rodziców/starsze rodzeństwo itp.).
5.8. Jeżeli po zakończeniu konkursu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy, a praca została nagrodzona, wówczas zostanie o tym poinformowany nauczyciel/opiekun prawny uczestnika, a nagroda zostanie anulowana.