2020-02-12

 Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dwóch  otwartych stref  aktywności przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Szkolonej 9 w Szczyrk w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  - Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019.

I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku.
Zadanie obejmuje utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym, zlokalizowanym przy  ul. Myśliwskiej (dz. nr 4283/2, 4282/2). Plac będzie zagospodarowany w formie siłowni plenerowej  oraz strefy relaksu z placem zabaw. Strefę relaksu tworzyć będą 4 ławki oraz 2 stoły do gry w szachy oraz plac zabaw  o charakterze sprawnościowym, który tworzyć będą urządzenia: zestaw OSA, ważka miejska oraz huśtawka bocianie gniazdo, dodatkowym elementem będzie regulamin  korzystania z obiektu umieszczony w dwóch miejscach w strefie placu zabaw oraz strefie siłowni plenerowych. Teren placu zabaw należy ogrodzić .   
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja  projektowa, przedmiar robót.  

2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku.
Zadanie obejmuje utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym, zlokalizowanym przy  ul. Szkolnej 9 (dz. nr 1376)  w sąsiedztwie szkoły podstawowej  i wielofunkcyjnego boiska sportowego. Plac zostanie zagospodarowany siłownią plenerową  na którą składać się będą urządzenia : orbitrek, wioślarz, wahadło, wyciskanie siedząc, biegacz, rowerek, koła Tai-chi duże oraz strefa relaksu z 4 ławkami oraz  2 stołami do gry w szachy. Na terenie objętym zadanie należy umieścić regulamin  korzystania z obiektu
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja  projektowa, przedmiar robót. 

Zadania współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019”

 II. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych - sprzętu rekreacyjnego, siłowni plenerowych:
1. Posiada co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji/ rękojmi.
2. Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
3. Powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
4.Powinien być rozmieszczony na sprawnościowym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznej strefy pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.
- wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez akredytowaną jednostkę, plac zabaw zgodne z aktualną normą PN-EN 1176 oraz siłownie plenerowe zgodnie z aktualna normą PN_EN 16630:2015-06 (fitness)  na dzień składania ofert.
- nawierzchnia z żwirku płukanego o frakcji od 2-8mm – bez zawartości części pylastych i iłów .
5. Na sprawnościowym placu zabaw oraz części Fitness powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.
1.
Przewiduje się wykonanie nawierzchnia z żwirku płukanego o frakcji od 2-8 mm, przepuszczalna , układana na geowłókninie polipropylenowej, igłowanej i termokalandrowana, gramatura: min 100 .
Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

III. Opis równoważności:
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne w celu wykazania ich równoważności winien przedstawić:
1. Szczegółowe karty techniczne każdego urządzenia z osobna (karta winna zawierać informację na temat: technologii wykonania, wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów składowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urządzenia).
2. Koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą proponowane zmiany w celu wykazania, iż montaż oferowanych elementów nie zmieni założeń zamawiającego, wielkości stref, ani nie spowoduje nachodzenia się stref.
3. Aktualne certyfikaty zawierające nazwę, kod oraz nazwę producenta oferowanych urządzeń wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176 oraz PN_EN 16630:2015-06 (fitness), które należy dostarczyć razem z ofertą.

Równoważność w szczególności zagwarantować ma:
- realizację robót w zgodzie z założeniami zamawiającego i dokumentacją projektową ,
- bezpieczeństwo użytkowników (aktualne certyfikaty),
- zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy ( urządzenia) odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać na każdym etapie postępowania :
a) próbek, opisów oferowanych produktów;
b) zaświadczenia niezależnego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają aktualnie obowiązującej normie;

4. Kryteria równoważności:
1) Wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń.
Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia od 0 do +10% względem urządzeń planowanych - długość / szerokość/ wysokość upadkowa - przy czym:
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach koncepcji tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego (huśtawki, kiwaki, itp.)
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w dokumentacji projektowej  tj. zmiana konfiguracji zestawów zabawowych w taki sposób który powodował by zaburzenie podziału stref .
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w dokumentacji projektowej tj. zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem placu zabaw.
2) Funkcjonalności:
a) z uwagi na liczbę użytkowników ilość oferowanych urządzeń winna odpowiadać ilości zaplanowanych urządzeń;
b) z uwagi na występujące zapotrzebowanie urządzenia oferowane winny zawierać minimalną określoną we wniosku ilość i rodzaj elementów funkcjonalnych;

W przypadku oferowania elementów równoważnych wykonawca musi wykazać w ofercie że proponowane rozwiązania nie spowodują istotnych zmian w dokumentacji  projektowej  oraz będą o równych lub lepszych  parametrach. Wykonawca załączy w tym celu do oferty tabelę   równoważność, w której wykaże równoważność względem projektowanych elementów wyposażenia stref oraz przedłożyć zamawiającemu do akceptacji koncepcję zagospodarowania terenu z naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami, uwzględniając wielkość stref bezpieczeństwa oraz wykazując, iż zmiana nie spowoduje istotnych zmian w dokumentacji projektowej, a rozwiązania będą o równych lub lepszych parametrach.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania teren

IV. Wymagany termin realizacji przedmiotowych zadań do 29 maja 2020r.

V. Kryteria oceny ofert:

  • najniższa cena za całość zamówienia (łączna cena za dwie otwarte strefy aktywności)
  • waga najniższa cena - 100%

Zasady oceny ofert według przyjętych kryteriów:
a) cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

Obliczenie ilości punktów (LP)

          najniższa cena ofertowa brutto

C =  ----------------------------------------------  x 100

                cena oferty badanej brutto

gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny,
100 pkt – waga kryterium.

VI. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu (nie wymagane).
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty o wartości min. 50  000,00 zł brutto każda  polegające na :

  • wykonaniu placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną lub siłowni plenerowej, lub
  • wykonaniu otwartej strefy aktywności w ramach programu OSA .

VII. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik  nr 1,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.
3) KRS bądź wydruk z CEIDG,
4) aktualne Certyfikaty  potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń  z obowiązującymi normami .
Oferta która nie będzie złożona na druku formularza ofertowego bądź nie będzie zawierała wymienionych                             w niniejszym punkcie załączników  będzie podlegała odrzuceniu.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do zaproszenia .
2. Cena oferty obliczona przez Wykonawcę na podstawie przekazanych materiałów jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiar robót, jednakże ma on wyłącznie charakter orientacyjny, pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty.
Zamawiający podkreśla, iż podstawę wyceny oferty stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót.
Zaleca się również dokonanie wizji w terenie.

7. Do oferty nie jest wymagane załączenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży zamawiającemu kosztorys ofertowy w dniu podpisania umowy.
8.Cena całkowita  podana przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych  w treści umowy.
9. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej PLN.
10. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, pokój nr 11 (dziennik podawczy).
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Budowę dwóch otwartych stref aktywności w Szczyrku”.
2) Cena podana w złożonej ofercie winna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty wyrażoną cyfrą i słownie, Zamawiający przyjmuje cenę zapisaną słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

X. Wymagany okres rękojmi/gwarancji:
Wykonawca udzieli 5 letniej rękojmi/gwarancji na przedmiot zamówienia.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2020r., do godz. 12:00 w  siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Szczyrk,                     ul. Beskidzka 4 ; 43-370 Szczyrk.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

XII. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.02.2020r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

XIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Mariusz Pindel, Karol Kołaszewski , tel. 33 829 50 26,

XIV. Informacje dotyczące zawierania umowy.
W przypadku wyboru oferty umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy  do zawarcia umowy.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/OSA2020

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-02-12
Publikacja w dniu:
2020-02-12
Opis zmiany:
b/d