Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.11.2013r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 7.11.2013r.
3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem zagadnień związanych ze zbilansowaniem się budżetu miasta – przetargi, dzierżawy obiektów, stopień zaawansowania.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.
7. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałami.
8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
9. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014.
10. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2014.
11. Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczyrk.
12. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku, oznaczonej jako działki 1284/1 i 1285/1.
13. Wyrażenia zgody na wydzierżawieni w trybie bezprzetargowym na okres 4 miesięcy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (działki nr 5047/5, 5047/2, 5046/2 i 4612).
14. Wyrażenia zgody na wydzierżawieni w trybie bezprzetargowym na okres 4 miesięcy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (działki nr 7418/3, 7418/2 i 7187).
15. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2014 roku).
16. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2014r.
17. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-12-17
Publikacja w dniu:
2013-12-17
Opis zmiany:
b/d