Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2013r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.10.2013r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 1.10.2013r.

3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem w szczególności zagadnień związanych z:

a) rozwojem infrastruktury narciarskiej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na Hali Skrzyczeńskiej,

b) zbilansowaniem się budżetu miasta – przetargi, dzierżawy obiektów, stopieńzaawansowania,

4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6. Zmiany uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022.

7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.

8. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałami.

9. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.

10. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

12. Określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

13. Określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.

14. Zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej na terenie miasta Szczyrk na okres od dnia 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

15. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.

16.Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

17. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości.

18.Zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

19. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (cz. działki nr 7418/3).

20.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (cz. działki nr 5047/5).

21. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2012.

22. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-11-20
Publikacja w dniu:
2013-11-20
Opis zmiany:
b/d