2015-01-20

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia,

że w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.12.2014r.
3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
7. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
8. Zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.
10. Zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
11. Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
12. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

mgr Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-01-20
Publikacja w dniu:
2015-01-20
Opis zmiany:
b/d