2019-12-04

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny 52528600000, ul. Beskidzka  4, 43-370  Szczyrk, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 33 8295 026, faks 33 8178 763, e-mail: inwestycje@szczyrk.pl, Adres strony internetowej   (URL) : https://www.szczyrk.pl/zamowienia-publiczne,m,m2,156#content
    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządow

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) w Szczyrku i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia  30 kwietnia 2020 r.
Rodzaj i ilość odpadów

1) Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych)  z terenu gminy Szczyrk obejmuje:
a) odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych (tzw. mieszanych), na których powstają odpady komunalne, (wykaz nieruchomości mający charakter poglądowy, stanowi załącznik nr 5).
b) transport zebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

2) Wykonawca przy sporządzeniu oferty winien wziąć pod uwagę dane zawarte w tabelach, w szczególności  w tabeli nr 2 , a także zobowiązany jest do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy.

Tabela nr 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.

KOD

NAZWA W ROZPORZĄDZENIU

 

20 01 01

Papier i tektura

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

20 01 40

Metale

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

20 01 02

Szkło

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione  w 20 01 31

 

Tabela  nr 2.  Orientacyjna ilość poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych)  położonych na ternie gminy Szczyrk w okresie od stycznia 2019r. do kwietnia 2019 r.

Masa odebranych odpadów

miesiąc

masa (tony)

SELEKTYWNIE ZEBRANE (Mg)

ZMIESZANE (Mg)

Styczeń 2019

138,62

51,46

87,16

Luty 2019

186,18

57,56

128,62

Marzec 2019

120,26

37,48

82,78

Kwiecień 2019

77,20

55,96

21,24

SUMA

522,26

202,46

319,80

Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Szczyrk nie jest zależna od Zamawiającego.
Ustalone ilości są szacunkowe (tabelę sporządzono na podstawie wystawionych faktur VAT oraz miesięcznych sprawozdań firmy odbierającej odpady z terenu gminy Szczyrk) i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.4) Główny kod CPV): 90000000-7, 
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9

SEKCJA III: SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

III.1) Całkowita wartość zamówienia ):
Wartość bez VAT: 165 720,83 zł netto.
Waluta:  PLN

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  ul. Graniczna 1,  43-370 Szczyrk,  kraj/woj. Śląskie,

mail: pkszczyrk@op.pl,

SEKCJA V: PROCEDURA

V.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

V.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. 
V.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Podstawa prawna - art. 66 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp.) Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający posiada własną spółkę komunalną, która została powołana do realizacji zadań własnych - publicznych Gminy Szczyrk, w tym m.in. usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zamawiający sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwem komunalnym i posiada decydujący wpływ na jej działalność oraz podejmuje istotne dla przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania spółką. Przedsiębiorstwo działa jako jednoosobowa spółka Miasta Szczyrk, gdzie miasto jest jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunalnego i posiada 100% udziałów w spółce. Ponadto spółka realizuje ponad 90% działalności, która polega na realizacji zadań powierzonych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI: PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

VI.1) Planowany termin realizacji zamówienia

30 kwietnia 2020r.

VI.2) Czas trwania umowy

Od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020

SEKCJA VII: INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST.2 PZP. TJ. BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie nr 550264182-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d