2019-12-12

 I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w miejscowości Szczyrk , informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"SKAL-BRUK" Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec

na: Przebudowę drogi gminnej ul. Poziomkowej w miejscowości Szczyrk za cenę 298 890,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął: cenę, okres rękojmi za wady oraz wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ”SKAL-BRUK” Adamczyk Marek z siedziba przy ul. Różanej 25, 34-300 Żywiec .

Ocena i porównanie złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres rękojmi za wady

Wysokość kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy

Razem

1

"SKAL-BRUK" Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec
(2)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

2

WTÓRBET Sp. z o.o.
ul. Piekarska 86 /17
43-300 Bielsko-Biała
(3)

  51,34

  20,00

  20,00

  91,34

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD
Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 103
34-300 Żywiec
(1)

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD
Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 103,
34-300 Żywiec

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD
Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 103
34-300 Żywiec

Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Nie spełniono warunku: Zdolność zawodowa,

Nie złożono dokumentu: Wykaz robót budowanych,

Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów/oświadczeń wymaganych w postępowaniu, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty/oświadczenia. Zamawiający dokonując ich  analizy i oceny, w stosunku do pozycji drugiej wykazu  robót budowlanych  powziął wątpliwości co do możliwości uznania ich jako roboty budowlanej potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postepowaniu. W zawiązku tym na podstawie art. 26 ust.4  ustawy Pzp, wezwał wykonawcy o złożenie wyjaśnień. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, które w części odnosiły się do zadanych pytań zamawiającego, załączając jednocześnie nowy wykaz robót budowlanych. Zamawiający stosując się do zasady, iż  nie można utożsamiać żądania złożenia wyjaśnień z żądaniem złożenia dokumentów, wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów w postaci wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi że roboty zostały wykonane należycie lub wskazania, że takowe dokumenty znajduje się w zasobach zamawiającego i nadal są aktualne. Wykonawca w wyznaczonym terminie  nie złożył wymaganych dokumentów, jak i w żaden sposób nie odniósł się do wezwania zamawiającego.
W związku z powyższym zamawiający zmuszony był wykluczyć wykonawcę z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
b/d