2016-08-09

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz placu Centrum Miasta Szczyrk z powodu: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp., Zamawiający był zmuszony do unieważnienia postępowania, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały pozyskane przez Zamawiającego poprzez uruchomienie środków zabezpieczonych polisą ubezpieczeniową, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ponadto Zamawiający dokonał raz już zwiększenia środków finansowych na realizacje ww. zadania.

W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do kwoty zapewniającej realizację zadania, dlatego też unieważnia się przedmiotowe postępowanie.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-08-09
Publikacja w dniu:
2016-08-09
Opis zmiany:
b/d