2019-10-11

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej  w miejscowości Szczyrk”,

z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

 
UZASADNIENIE

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 10 października br., do godz. 10.00  do Zamawiającego nie wpłynęły  oferty.
Z uwagi na brak ofert Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-10-11
Publikacja w dniu:
2019-10-11
Opis zmiany:
b/d