2020-01-02

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie art. 67 ust.1 pkt 12  Pzp.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miejski w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny 52528600000, ul. Beskidzka  4,   43-370   Szczyrk, państwo Polska, woj. śląskie,  tel. 338 295 026, faks 338 178 763, e-mail: inwestycje@szczyrk.pl , adres strony internetowej : www.szczyrk.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) w Szczyrku i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d . Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.

KOD

NAZWA W ROZPORZĄDZENIU

 

20 01 01

Papier i tektura

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

20 01 40

Metale

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

20 01 02

Szkło

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione  w 20 01 31

 

 

TABELA  nr 2.  Orientacyjna ilość poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych)  położonych na ternie gminy Szczyrk w okresie od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r.

Masa odebranych odpadów

miesiąc

masa (tony)

SELEKTYWNIE ZEBRANE (Mg)

ZMIESZANE (Mg)

Styczeń 2019

138,62

51,46

87,16

Luty 2019

186,18

57,56

128,62

Marzec 2019

120,26

37,48

82,78

Kwiecień 2019

77,20

55,96

21,24

SUMA

522,26

202,46

319,80

Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Szczyrk nie jest zależna od Zamawiającego.
Ustalone ilości są szacunkowe (tabelę sporządzono na podstawie wystawionych faktur VAT oraz miesięcznych sprawozdań firmy odbierającej odpady z terenu gminy Szczyrk) i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

TABELA  nr 3.  Wykaz aptek na terenie gminy Szczyrk

 

Lp.

 

 

Nazwa

 

Adres

 

1.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

„Cefarm-Kraków” S.A.

ul. Albatrosów, 30-716 Kraków

Apteka Dbam o Zdrowie

 

ul. Beskidzka 69

2.

Apteka „Pod Stara Pocztą”

ul. Beskidzka 16

3.

Apteka „Pod Skrzycznem”

Sp. j. E. Wyszomirska, U. Oleśków

ul. Myśliwska 11

 

         4.

Apteka Ziko Spółka z o.o.

ul. Legnicka 5
31-216 Kraków

 

ul. Beskidzka 135

II.4) Główny kod CPV): 90000000-7, 
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9

II.5) Wartość zamówienia

Cena jednostkowa 405,00 zł brutto za 1 Mg zebranych i przetransportowanych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Szacunkowa cena całkowita za wykonanie usługi wynosi 211 515,30 zł brutto   zł brutto.

SEKCJA III: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  pkszczyrk@op.pl,  ul. Graniczna 1, 43- 370  Szczyrk,  kraj/woj. śląskie

SEKCJA IV: PROCEDURA

V.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

V.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. 
V.3 Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Podstawa prawna - art. 66 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp.) Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający posiada własną spółkę komunalną, która została powołana do realizacji zadań komunalnych - publicznych Gminy Szczyrk, w tym m.in. usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zamawiający sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwem komunalnym i posiada decydujący wpływ na jej działalność oraz podejmuje istotne dla przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania spółką. Przedsiębiorstwo działa jako jednoosobowa spółka Miasta Szczyrk, gdzie miasto jest jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunalnego i posiada 100% udziałów w spółce. Ponadto spółka realizuje ponad 90% działalności, która polega na realizacji zadań powierzonych przez Zamawiającego.

SEKCJA V: PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

VI.1) Planowany termin realizacji zamówienia

- do 30 kwietnia 2020r.

VI.2) Czas trwania umowy

Od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020

SEKCJA VI: INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA  O ZAMÓWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.66 UST. 2 PZP.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 550264182-N-2019 z dnia 04.12.2019r.

SEKCJA VII: INFORMACJA O TERMINIE I MIESCU ZAMIESZCZENIA LUB OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 95 UST. 1 i 2 PZP.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510323419-N-2020 z dnia  02-01-2020r.

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-02
Publikacja w dniu:
2020-01-02
Opis zmiany:
b/d