2019-06-06

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania aktualizacji dokumentu strategicznego  pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXIV/197/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Treść dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych gminy tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców. Podstawowym celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez wskazanie i realizację działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Należy zwrócić uwagę, że PGN jest wymaganym załącznikiem w większości programów udzielających wsparcia finansowego na realizację większości zadań z zakresu ochrony środowiska. Dobrze opracowany PGN pozwala podnieść szanse gminy na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie gmina stara się pozyskać dofinansowanie na realizację budowy centrum przesiadkowego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w rejonie Szczyrku-Skalite. Zadanie obejmować będzie budowę węzła przesiadkowego wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnego kampingu Skalite. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jednym ze sposobów pozyskania najistotniejszych danych niezbędnych do opracowania aktualizacji dokumentu jest zebranie ich od mieszkańców Szczyrku za pośrednictwem ankiet.

Aby przejść do wypełnienia ankiety należy kliknąć w jej tytuł:

1. Ankieta dot. budynków na terenie Gminy Szczyrk

2. Ankieta dot. mobilności miejskiej na terenie Gminy Szczyrk

Ankiety będą aktywne do 15 czerwca 2019 r.

Wypełnienie ankiet nie stanowi żadnego zobowiązania. Ankiety mają charakter jedynie informacyjny i służą pozyskaniu danych w celu opracowania aktualizacji PGN. Niemniej jednak od liczby i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców wypełniających ankiety o rzetelne podanie danych.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
b/d