2023-01-04

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających  lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia  lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego  poinformowania Burmistrza Miasta Szczyrk o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Nowelizacja rozszerzyła m.in. treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. 2022 r., poz, 2519), sprawozdanie zawiera:

1)  imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych

- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a)  informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy  a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6)   informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Podmiot dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu  lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Gmina Szczyrk wchodzi w skład aglomeracji Bielsko - Biała Komorowice, przyjętej uchwałą nr XLIII/999/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.

Mapa terenu Gminy Szczyrk z naniesionym obszarem aglomeracji znajduje się w załączniku.

Ważne !!!

W związku z obowiązkiem kontrolowania właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, nałożonym na gminy, przypomniano również o obowiązku zawierania umów  na świadczenie ww. usług z właścicielami nieruchomości oraz wydawania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z danej posesji.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2023-01-04
Publikacja w dniu:
2023-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2023-01-04
Publikacja w dniu:
2023-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2023-01-04
Publikacja w dniu:
2023-01-04
Opis zmiany:
b/d