2014-12-22

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia,

że w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się III SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1.12.2014 r. oraz z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9.12.2014r.
3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
8. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
9. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
10. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015.
11. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2015.
12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie parkingu na Os. Pośrednim przy ul. Wiślańskiej.
13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ulicy Radosnej i ulicy Spacerowej–Etap I
14. Zmiany statutu Miasta Szczyrk.
15. Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
16. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej na I półrocze 2015 roku.
17. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
b/d