Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek można składać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1114)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

 • osobiście wnioskodawca,
 • jeden z rodziców - w przypadku osoby małoletniej, której do skończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni,
 • osoba, której do skończenia 18 roku życia pozostało 30 lub mniej dni składa wniosek osobiście,
 • jeden z rodziców w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod  władzą rodzicielską,
 • opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod  władzą rodzicielską,
 • kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku - wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie całego kraju.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie pisemnej dołącza się:

 • dokument ze zdjęciem - do wglądu w przypadku składanego wniosku o wydanie pierwszego  dowodu osobistego przez osobę pełnoletnią,
 • do wglądu - dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy przy wymianie dowodu osobistego,
 • kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się:

Plik o wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych ,które zamieszcza się w dowodzie osobistym (oprócz zmiany nazwy organu, który wydał dowód osobisty).
 • uszkodzenie dowodu osobistego lub zaistnienie innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby (należy wystąpić o wymianę niezwłocznie).
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego ( należy wystąpić o wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego).

W przypadku nie wymienienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych, dowód osobisty ulegnie unieważnieniu po 4 miesiącach od daty zmiany danych zamieszczonych w dowodzie.

UWAGA:

 • dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych,
 • zmiana adresu zameldowania umieszczonego na dowodach osobistych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do ich wymiany.

  Odebrać dowód osobisty może:
 • osobiście wnioskodawca,
 • rodzic albo opiekun prawny w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo kurator w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych
                           
  Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia.

  Przy odbiorze dowodu osobistego osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

  Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana:
 • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
 • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.

  Możliwość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej obywatel.gov.pl wpisując numer wniosku o wydanie dowodu osobistego. Numer wniosku o wydanie dowodu osobistego znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, które otrzymuje wnioskodawca.

  Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego

  W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku lub osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody osoby proszone są o kontakt telefoniczny 33 82-950-29 celem zapewnienia przyjęcia wniosku lub odbioru dowodu osobistego w miejscu pobytu tych osób jeżeli pozwalają na to okoliczności w jakich się znajdują.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d