Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.06.2015 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych w dniach 21.07.2015 r. i 20.08.2015 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok.
9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
10. Uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Szczyrk na lata 2016-2018”.
11. Zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
12. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2015r.
13. Zmiany uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.06.2011r.
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
14. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działki 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5.
15. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku.
16. Propozycja poparcia listu Zarządu Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności wprowadzenia rządowego bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.
17. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-09-23
Publikacja w dniu:
2015-09-23
Opis zmiany:
b/d