Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.05.2015 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2014.
8. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
10. Podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Beskidzkiej.
12. Powołania zespołu do wyboru ławników.
13. Przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli.
14. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2014 r.).
15. Wyrażania zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Szczyrku oznaczonych jako działki 6128/2 i 8219/2.
16. Wyrażania zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Szczyrku oznaczonych jako działka 5789/2.
17. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.
18. Nabycia użytkowania wieczystego.
19. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LXVI/360/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
20. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczyrku
Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-06-24
Publikacja w dniu:
2015-06-24
Opis zmiany:
b/d