Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.04.2015r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 21.04.2015 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok.
9. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
10. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczyrku
Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-05-20
Publikacja w dniu:
2015-05-20
Opis zmiany:
b/d