2019-04-02

XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ „Cisi bohaterowie”, 29 maja 2019

Załączniki do pobrania:

karta zgloszenia_kat.E_2019

karta zgloszenia_kat.L_2019

karta zgloszenia_kat.P_2019

karta zgloszenia_kat.T_2019


REGULAMIN XI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2019 „Cisi bohaterowie”

TERMIN:
29 maja 2019 w godz. 9.00–15.00
Koncert Laureatów - 6 czerwca 2019, godz. 16.00


MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Szczyrkowskie Centrum Kultury; Szczyrk, ul. Beskidzka 106

ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
tel.: 33 8178636, kom. 696498782

I. CELE PRZEGLĄDU: 
- rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę 
w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w prezentacjach publicznych,
- wzrost aktywności lokalnej,
- rozwijanie zainteresowania postaciami historycznymi lub wzbudzającymi podziw bohaterami współczesnymi, w tym zaangażowanymi mieszkańcami Szczyrku i okolic działającymi na rzecz społeczności lokalnej.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież ze Szczyrku. Konkurs ma charakter lokalny. Organizator ma prawo zaprosić uczestników z gmin sąsiadujących.

2. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:
I. dzieci przedszkolne
II. uczniowie klas I–III szkoły podstawowej
III. uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
IV. uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum

3. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach: 
P – twórczość plastyczna, 
L – twórczość literacka, 
E – występy estradowe: soliści oraz zespoły muzyczne, wokalne i taneczne,
T – prezentacje teatralne.

4. Prace plastyczne i literackie oraz karty zgłoszeń na występy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r. do Biblioteki w Szczyrkowskim Centrum Kultury; Szczyrk, ul. Beskidzka 106; 43-370 Szczyrk; tel. 696 498 782, e-mail: m.kurowski@kultura.szczyrk.pl  
5. Zgłoszenia zespołu lub ucznia do Przeglądu dokonują nauczyciele szkół lub rodzice.
6. Oprawa widowisk tanecznych i teatralnych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji teatralnych wynosi maks. 5 minut.
7. Zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnym sprzętem, zespoły teatralne z rekwizytami i elementami scenografii.
8. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 4 m oraz białe oświetlenie sceny. Zespoły teatralne mogą korzystać z kolorowych ramp oświetleniowych.
9. Uroczyste ogłoszenie wyników Przeglądu wszystkich kategorii i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu laureatów w Szczyrkowskim Centrum Kultury – TERMIN KONCERTU LAUREATÓW WYZNACZONO NA 6 CZERWCA 2019, GODZ. 16.00.
Wyniki Przeglądu (we wszystkich kategoriach) będą dostępne wcześniej i zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz przekazane do szkół w terminie do 31 maja 2019 r. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu Przeglądu i podanych terminów (w tym terminu koncertu laureatów), o ile w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jak również do przyznania nagród równorzędnych.
12. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Przeglądzie uczestników spoza Gminy Szczyrk.

III. SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:
Temat Przeglądu Twórczości Dziecięcej Szczyrk 2019 r. brzmi: CISI BOHATEROWIE. Podjęcie tego tematu ma skłonić dzieci i młodzież do refleksji o losach i dokonaniach zarówno postaci znanych z dziejów cywilizacji czy historii Polski, jak i do poszukania we własnej rodzinie i/lub najbliższym otoczeniu przykładów osób niezwykłych, nietuzinkowych, zaangażowanych społecznie i/lub takich, których losy mogą budzić podziw czy być przykładem dla innych. Warto podjąć z dziećmi/nastolatkami takie wątki, jak „czy znasz kogoś niezwykłego, o kim nie znajdziemy informacji w encyklopedii?”, „czy w Twojej rodzinie był ktoś, kogo można podać za przykład dla innych (np. samotny podróżnik, działacz społeczny, artysta?”, „czy kogoś z Twoich koleżanek/kolegów można nazwać bohaterem, a jeśli tak, to dlaczego?” itp.

Należy zachęcić dzieci i młodzież do oryginalnych poszukiwań twórczych, zdecydowanie odradzając tworzenie prac „ku czci”, laurek, listów pochwalnych itp.

1. Kategoria P (twórczość plastyczna):
1.1. Każdy uczestnik kategorii P nadsyła tylko jedną pracę.
1.2. Pracę należy wykonać samodzielnie (!) w formacie A4 lub A3. 
1.3. Każda praca powinna być czytelnie opisana – na odwrocie należy przykleić kartę zgłoszenia. 
1.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 15 maja 2019
1.5. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:
• zgodność pracy z tematem „Cisi bohaterowie”,
• kompozycja, ekspresja i inwencja twórcza autora pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.
1.6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy. 
1.7. W konkursie nie będą oceniane:
- prace trójwymiarowe,
- prace wykonane z użyciem plasteliny,
- prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające trociny, brokat, kasze, plastry itp.),
- prace zbiorowe,
- prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach,
- prace zgłoszone nieuczciwie (np. wykonane przez rodziców/starsze rodzeństwo itp.). 
Jeżeli po zakończeniu konkursu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy, a praca została nagrodzona, wówczas zostanie o tym poinformowany nauczyciel/opiekun prawny uczestnika, a nagroda zostanie anulowana.

2. Kategoria L (twórczość literacka):
2.1. Warunkiem uczestnictwa w kategorii L jest dostarczenie w trzech egzemplarzach autorskiego, niepublikowanego dotychczas (również w Internecie!) tekstu poetyckiego (wiersz rymowany lub biały), prozatorskiego (opowiadanie, bajka/baśń, esej, kartka z pamiętnika, list, reportaż itp.) lub dramatycznego (scenka teatralna/kabaretowa), zgodnego z tematem: „Cisi bohaterowie”.
2.2. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden tekst poetycki o objętości do 30 wersów lub jeden tekst prozatorski 
o objętości do 4 stron maszynopisu lub też jeden tekst w postaci scenki kabaretowej/teatralnej o objętości do 4 stron maszynopisu. Organizator przyjmuje również rękopisy (uwaga! – jedynie pod warunkiem starannego, czytelnego zapisu). Pracę literacką należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podając jego wiek oraz szkołę i klasę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.
2.3. Prace literackie będą oceniane wg następujących kryteriów:
• zgodność utworu z tematem „Cisi bohaterowie”, 
• oryginalność w realizacji tematu,
• walory literackie,
• przesłanie utworu.
Należy również zwrócić uwagę na poprawność zapisu (ortografia, interpunkcja, podstawowe zasady edycji tekstu literackiego).
2.4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 
w publikowanych pracach. Ostateczny termin dostarczenia prac do siedziby organizatora – 15 maja 2019 r.

3. Kategoria E (twórczość estradowa – śpiew i taniec):
3.1. Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna). 
3.2. Tematyka przeglądu w kategorii estradowej jest dowolna, ale organizator zachęca do poszukania takich utworów oraz układów choreograficznych, które odnoszą się do tematu przeglądu. Będzie to dodatkowym walorem prezentacji, branym pod uwagę przez jurorów.
3.3. Komisja konkursowa ocenia:
artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji). 
3.4. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

4. Kategoria T (twórczość teatralna):
4.1. Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Warunkiem jest przygotowanie prezentacji zgodnej z tematyką przeglądu „Cisi bohaterowie”. Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji). Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).
4.2. Przygotowane występy winny prezentować wysoką wartość poznawczą. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.
4.3. Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.
4.4. Komisja konkursowa ocenia: zgodność prezentacji z tematem „Cisi bohaterowie”, artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.
4.5. W przypadku występów zbiorowych organizator dopuszcza występy niezwiązane z tematyką przeglądu, należy jednak liczyć się z zasadą, że oryginalne, wartościowe artystycznie prezentacje zgodne z tematem przeglądu będą mieć pierwszeństwo w ocenie jurorów.
4.6. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!