Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się X SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.03.2015 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 20.03.2015 r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3615/4 i 3615/6.
8. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
9. Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2014 r.
10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2014.
11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2014r.
12. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.
13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-04-22
Publikacja w dniu:
2015-04-22
Opis zmiany:
b/d