Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Ślubowanie Radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24.02.2015 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 18.02.2015 r.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
6. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8. Zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
9. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok.
10. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
11. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
12. Zmiany Uchwały Nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.
13. Zmiany Uchwały Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczyrk na 2015 rok.
15. Zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

mgr Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-03-25
Publikacja w dniu:
2015-03-25
Opis zmiany:
b/d