2019-05-21

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.04.2019 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022.
  b) Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r. 
  c) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego terenowego o podwyższonych parametrach technicznych dla Komisariatu Policji w Szczyrku.
  d) Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  e) Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  f) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  g) Przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Szczyrk.
  h) Przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
  i) Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  j) Zmiany uchwały nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
  k) Nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej jako działka 8211/5.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-05-21
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-05-21
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
b/d