Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.01.2015 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
7. Uchylenia uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji ds. zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk.
8. Zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
w Szczyrku.
9. Ustalenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
10. Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Szczyrk do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Szczyrk a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
11. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

mgr Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-02-17
Publikacja w dniu:
2015-02-17
Opis zmiany:
b/d