Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.10.2014r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 21.10.2014r.
3. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sparwach:

4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Hotelu Meta i ul. Skośnej oraz dolnego odcinka wyciągu krzesełkowego na Skrzyczne.
5. Zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
6. Przyjęcia programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
7. Nabycia udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1388.
8. Wystąpienie Burmistrza Miasta.
9. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Uroczyste zakończenie kadencji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-11-12
Publikacja w dniu:
2014-11-12
Opis zmiany:
b/d