Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 października 2014r. o godz. 10:00w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.09.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Analiza aktualnej sytuacji na cmentarzu komunalnym i przedstawienie rozwiązań prawnych w celu przezwyciężenia aktualnej sytuacji.
6. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
9. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
10. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
11. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
13. Określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
14. Określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
15. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej na terenie Gminy Szczyrk do 31.12.2015 roku.
16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-10-23
Publikacja w dniu:
2014-10-23
Opis zmiany:
b/d