Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 30 września 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24.06.2014r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych w dniach 30.06.2014r., 31.07.2014r., 28.08.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Analiza aktualnej sytuacji na cmentarzu komunalnym i przedstawienie rozwiązań prawnych w celu przezwyciężenia aktualnej sytuacji.
6. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
9. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
10. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr LVI/295/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 marca 2014r.
11. Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy.
12. Zmiany Uchwały Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Zmiany Uchwały Nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.
14. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w rejonie ul. Beskidzkiej oznaczonej jako działka Nr 2117/4 na działkę położoną w rejonie ul. Beskidzkiej nr 1712/4
15. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w rejonie ul. Ogrodowej oznaczonej jako działka Nr 1258 na działkę położoną w rejonie ul. Zielonej nr 1402/1.
16. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku, oznaczonej jako działka 3010/1.
17. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-09-23
Publikacja w dniu:
2014-09-23
Opis zmiany:
b/d