Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.04.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Analiza aktualnej sytuacji na cmentarzu komunalnym i przedstawienie rozwiązań prawnych w celu przezwyciężenia aktualnej sytuacji.
6. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
9. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 942 w Szczyrku”.
10. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku.
11. Udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.
13. Zawarcia porozumienia w sprawie ciągłości numeracji porządkowej budynków.
14. Zmieniająca Uchwałę Nr LVI/296/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk.
15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-20
Publikacja w dniu:
2014-05-20
Opis zmiany:
b/d