2018-10-23

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.09.2018 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
 3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 4. Przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2019-2020.
 5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie ul. Kampingowej i ul. Granicznej - etap I.
 6. Wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Szczyrk.
 7. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości leżącej przy ul. Południowej i ul. Zielonej.
 8. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Wiślańskiej oznaczonej, jako działka 7418/4.
 9. Wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic Gminy Szczyrk oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Szczyrk.
 10. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 11. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uroczyste zakończenie kadencji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-10-24
Publikacja w dniu:
2018-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d