Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2014r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.03.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
8. Nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3619/18.
9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid.
10. Przyjęcie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2013r.
11. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2013.
12. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-04-22
Publikacja w dniu:
2014-04-22
Opis zmiany:
b/d