Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 marca 2014r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.02.2014r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 11.02.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
10. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk na 2014 rok.
11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Radosnej.
12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie parkingu na Pośrednim przy ul. Wiślańskiej.
13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-03-18
Publikacja w dniu:
2014-03-18
Opis zmiany:
b/d