Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.05.2014r.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
5. Analiza aktualnej sytuacji na cmentarzu komunalnym i przedstawienie rozwiązań prawnych w celu przezwyciężenia aktualnej sytuacji.
6. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2013.
9. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
10. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
11. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
12. Przyznania w roku 2014 dotacji z budżetu Miasta Szczyrk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
14. Ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
15. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
16. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
17. Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
18. Zmiany uchwały Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
19. Zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie podziału Powiatu Bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
20. Przystąpienia Miasta Szczyrk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.
21. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2014r.)
22. Ustalenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (na II półrocze 2014r.)
23. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie sesji.


Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-06-17
Publikacja w dniu:
2014-06-17
Opis zmiany:
b/d