Przystąpiono do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk (PGN).

Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2016-2020 związane z gospodarką energetyczną i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Szczyrk uzyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykonawcą opracowania jest firma Eko – Team Konsulting z Bielska – Białej.

PGN to dokument, który pozwoli Gminie Szczyrk pozyskiwać środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 na działania związane z energetyką, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii.

Celemw drażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Szczyrk poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Szczyrk w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków,mieszkańcy oraz przedsiębiorcy otrzymają ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zakładce Ochrona Środowiska utworzona została specjalna zakładka „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Umieszczane będą na niej na bieżąco szczegółowe informacje dotyczące opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym ankiety w wersji elektronicznej, adresowane do mieszkańców (właścicieli budynków jednorodzinnych) i przedsiębiorców z Gminy Szczyrk.

Wypełnienie ankiety nie będzie żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie Szczyrk.

Dodatkowo planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego mającego na celu przybliżenie powyższej tematyki, jak również konsultacji mających na celu pomocw wypełnieniu ankiety. O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-03-08
Publikacja w dniu:
2016-03-08
Opis zmiany:
b/d