2018-12-10

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16:00 II SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20.11.2018 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
  b) Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
  c) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019-2022.
  d) Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2019.
  e) Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  f) Zmiany uchwały nr LVIII/393/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
  g) Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2019.
  h) Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2019 roku).
  i) Zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
  j) Przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
  k) Określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych.
  l) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-12-10
Publikacja w dniu:
2018-12-10
Opis zmiany:
b/d