1. Zaproszenia
  2. Informacje
  3. Kalendarz imprez
  4. Oferty pobytowe 2017
next
prev
Polish Czech English German Italian Russian Slovak

25. maja 2017 - IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2017

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2017

"W  KRAJU  NAD  WISŁĄ" | 25 maja 2017 roku

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

w Szczyrkowskim Centrum Kultury

ul. Beskidzka 106 | Szczyrk

tel./fax: 33-817 86 36

kom. 696 498 782

 

Konkursy w kategoriach:

plastyka

literatura

estrada

teatr

 

I. CELE PRZEGLĄDU: 

- rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę 

w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,

- nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt 

z publicznością),

- wzrost aktywności lokalnej,

- kształtowanie zdrowych postaw patriotycznych poprzez odniesienie do idei „Roku Rzeki Wisły 2017”.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Szczyrku. Konkurs ma charakter lokalny. Organizator ma prawo zaprosić uczestników z gmin sąsiadujących.

2. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:

I. dzieci przedszkolne

II. uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

III. uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej

IV. uczniowie gimnazjum

3. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach: 

P – twórczość plastyczna, 

L – twórczość literacka, 

E – występy estradowe: soliści oraz zespoły muzyczne, wokalne, taneczne

T – prezentacje teatralne.

4. Prace plastyczne i literackie oraz karty zgłoszeń na występy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r. do Biblioteki w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ul.Beskidzka 106 ; 43-370 Szczyrk; tel./fax: 33 8178636

5. Zgłoszenia zespołu lub ucznia do Przeglądu dokonują nauczyciele szkół lub rodzice.

6. Oprawa widowisk tanecznych i teatralnych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji teatralnych wynosi maks. 5 minut.

7. Zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnym sprzętem, zespoły teatralne z rekwizytami i elementami scenografii.

8. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 6 m oraz białe oświetlenie sceny. Zespoły teatralne mogą korzystać z kolorowych ramp oświetleniowych.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników Przeglądu wszystkich kategorii i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu laureatów w Szczyrbowskim Centrum Kultury – TERMIN KONCERTU LAUREATÓW ZOSTANIE PODANY PODCZAS PRZEGLĄDU. Wyniki Przeglądu (we wszystkich kategoriach) będą dostępne wcześniej i zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz przekazane do szkół w terminie do 31 maja 2017 r. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu Przeglądu i podanych terminów, o ile 

w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jak również do przyznania nagród równorzędnych.

12. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Przeglądzie uczestników spoza Gminy Szczyrk.

III. SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:

Temat Przeglądu Twórczości Dziecięcej Szczyrk 2017 r. brzmi: W KRAJU NAD WISŁĄ. Realizacja tematu dotyczy przede wszystkim kategorii P (twórczość plastyczna) i L (twórczość literacka) i może mieć odniesienia/inspiracje o charakterze przyrodniczym, historycznym, legendarnym (czy nawet społecznym – w przypadku starszych uczestników). Należy zachęcić dzieci i młodzież do oryginalnych poszukiwań w ramach tematu, zdecydowanie odradzając powierzchowne patriotyczne laurki. 

W przypadku prac plastycznych i utworów literackich zgodność z tematem będzie jednym z kryteriów branych pod uwagę przez jury!

W przypadku występów teatralnych i estradowych organizator Przeglądu dopuszcza dowolność tematyczną.

1. Kategoria P (twórczość plastyczna):

1.1. Każdy uczestnik kategorii P nadsyła tylko jedną pracę.

1.2. Pracę należy wykonać samodzielnie (!) w formacie A4 lub A3. 

1.3. Każda praca powinna być czytelnie opisana – na odwrocie należy przykleić kartę zgłoszenia. 

1.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 12 maja 2017

1.5. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:

• zgodność pracy z tematem „W kraju nad Wisłą”,

• kompozycja, ekspresja i inwencja twórcza autora pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.

1.6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy. 

1.7. W konkursie nie będą oceniane:

- prace trójwymiarowe,

- prace wykonane z użyciem plasteliny,

- prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające trociny, brokat, kasze, plastry itp.)

- prace zbiorowe,

- prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach,

- prace zgłoszone nieuczciwie (np. wykonane przez rodziców/starsze rodzeństwo itp.). 

Jeżeli po zakończeniu konkursu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy, a praca została nagrodzona, wówczas zostanie o tym poinformowany nauczyciel/opiekun prawny uczestnika, a nagroda zostanie anulowana.

2. Kategoria L (twórczość literacka):

2.1. Warunkiem uczestnictwa w kategorii L jest dostarczenie w trzech egzemplarzach autorskiego, niepublikowanego dotychczas (również w Internecie!) tekstu poetyckiego (wiersz rymowany lub biały), prozatorskiego (opowiadanie, bajka/baśń, esej, kartka z pamiętnika, list, reportaż itp.) lub dramatycznego (scenka teatralna/kabaretowa), zgodnego z tematem: „W kraju nad Wisłą”.

2.2. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden tekst poetycki o objętości do 30 wersów lub jeden tekst prozatorski 

o objętości do 4 stron maszynopisu lub też jeden tekst w postaci scenki kabaretowej/teatralnej o objętości do 4 stron maszynopisu. Organizator przyjmuje również rękopisy (uwaga! – jedynie pod warunkiem starannego, czytelnego zapisu). Pracę literacką należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podając jego wiek oraz szkołę i klasę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

2.3. Prace literackie będą oceniane wg następujących kryteriów:

• zgodność utworu z tematem „W kraju nad Wisłą”, 

• oryginalność tekstu,

• walory literackie,

• przesłanie utworu.

Należy również zwrócić uwagę na poprawność zapisu (ortografia, interpunkcja, podstawowe zasady edycji tekstu literackiego).

2.4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 

w publikowanych pracach. Ostateczny termin dostarczenia prac do siedziby organizatora – 12 maja 2017 r.

3. Kategoria E (twórczość estradowa – śpiew i taniec):

3.1. Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna). 

3.2. Tematyka przeglądu w kategorii estradowej jest dowolna.

3.3. Komisja konkursowa ocenia:

artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji). 

3.4. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

4. Kategoria T (twórczość teatralna):

4.1. Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji). Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).

4.2. Tematyka przeglądu w kategorii teatralnej jest dowolna. 

4.3. Przygotowane występy winny prezentować wysoką wartość poznawczą. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.

4.4. Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.

4.5. Komisja konkursowa ocenia: artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.

4.6. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

 

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany środa, 12 kwiecień 2017 12:40

pozyczka