Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Dziecięcej. Regulamin poniżej. 

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

karta zgloszenia_kat.E_2018

karta zgloszenia_kat.L_2018

karta zgloszenia_kat.P_2018

karta zgloszenia_kat.T_2018


REGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO PRZEGLĄDU  TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ SZCZYRK 2018

„Sny pokoleń”

TERMIN: 6 czerwca 2018  r. w godz. 9.00–15.00

MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Szczyrkowskie Centrum Kultury; Szczyrk, ul. Beskidzka 106

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
tel./fax: 33 8178636, kom. 696498782

1. CELE PRZEGLĄDU:
- rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę
w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w prezentacjach publicznych,
- wzrost aktywności lokalnej,
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odniesienie do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież ze Szczyrku. Konkurs ma charakter lokalny. Organizator ma prawo zaprosić uczestników z gmin sąsiadujących.

 1. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:
  - dzieci przedszkolne
  - uczniowie klas I–III szkoły podstawowej
  - uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
  - uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum

 1. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:

P – twórczość plastyczna,

L – twórczość literacka,

E – występy estradowe: soliści oraz zespoły muzyczne, wokalne i taneczne,

T – prezentacje teatralne.

 1. Prace plastyczne i literackie oraz karty zgłoszeń na występy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. do Biblioteki w Szczyrkowskim Centrum Kultury; Szczyrk, ul. Beskidzka 106; 43-370 Szczyrk; tel./fax: 33 817 87 13

 2. Zgłoszenia zespołu lub ucznia do Przeglądu dokonują nauczyciele szkół lub rodzice.

 3. Oprawa widowisk tanecznych i teatralnych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji teatralnych wynosi maks. 5 minut.

 4. Zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnym sprzętem, zespoły teatralne z rekwizytami i elementami scenografii.

 5. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 4 m oraz białe oświetlenie sceny. Zespoły teatralne mogą korzystać z kolorowych ramp oświetleniowych.

 6. Uroczyste ogłoszenie wyników Przeglądu wszystkich kategorii i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu laureatów w Szczyrkowskim Centrum Kultury – TERMIN KONCERTU LAUREATÓW ZOSTANIE PODANY PODCZAS PRZEGLĄDU. Wyniki Przeglądu (we wszystkich kategoriach) będą dostępne wcześniej i zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz przekazane do szkół w terminie do 12 czerwca 2018 r.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu Przeglądu i podanych terminów, o ile
  w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jak również do przyznania nagród równorzędnych.

 9. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Przeglądzie uczestników spoza Gminy Szczyrk.

3. SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:

Temat Przeglądu Twórczości Dziecięcej Szczyrk 2018  r. brzmi: SNY POKOLEŃ i nawiązuje do zapisu w ustawie Sejmu RP, określającej rok 2018 rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości:

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”.

Temat przeglądu ma zarówno przypomnieć o wydarzeniach sprzed 100 lat, jak również skłonić do refleksji, czym jest patriotyzm w zależności od sytuacji – o czym śnili, marzyli i do czego dążyli nasi przodkowie, a o czym marzą, śnią i do czego dążą współcześni Polacy.

Warto podjąć takie wątki, jak „czy ojczyzna to miejsce w sercu, czy na mapie”, czym jest „duża ojczyzna i tzw. mała ojczyzna”, „czy w Twojej rodzinie był ktoś, kto walczył o niepodległość”, „co wiem o moich przodkach i ich aktywności w życiu kraju” itp.

Należy zachęcić dzieci i młodzież do oryginalnych poszukiwań twórczych, zdecydowanie odradzając powierzchowne rozumienie patriotyzmu i tzw. prace i prezentacje „ku czci”.

 1. Kategoria P (twórczość plastyczna):

1.1. Każdy uczestnik kategorii P nadsyła tylko jedną pracę.

1.2. Pracę należy wykonać samodzielnie (!) w formacie A4 lub A3.

1.3. Każda praca powinna być czytelnie opisana – na odwrocie należy przykleić kartę zgłoszenia.

1.4. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC DO SIEDZIBY ORGANIZATORA: 18 maja 2018

1.5. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:

 • zgodność pracy z tematem „Sny pokoleń”,
 • kompozycja, ekspresja i inwencja twórcza autora pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.

1.6. Dostarczone prace nie będą zwracane. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy.

1.7. W konkursie nie będą oceniane:

- prace trójwymiarowe,

- prace wykonane z użyciem plasteliny,

- prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające trociny, brokat, kasze, plastry itp.),

- prace zbiorowe,

- prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach,

- prace zgłoszone nieuczciwie (np. wykonane przez rodziców/starsze rodzeństwo itp.).

Jeżeli po zakończeniu konkursu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy, a praca została nagrodzona, wówczas zostanie o tym poinformowany nauczyciel/opiekun prawny uczestnika, a nagroda zostanie anulowana.

 1. Kategoria L (twórczość literacka):

2.1. Warunkiem uczestnictwa w kategorii L jest dostarczenie w trzech egzemplarzach autorskiego, niepublikowanego dotychczas (również w Internecie!) tekstu poetyckiego (wiersz rymowany lub biały), prozatorskiego (opowiadanie, bajka/baśń, esej, kartka z pamiętnika, list, reportaż itp.) lub dramatycznego (scenka teatralna/kabaretowa), zgodnego z tematem: „Sny pokoleń”.

2.2. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden tekst poetycki o objętości do 30 wersów lub jeden tekst prozatorski
o objętości do 4 stron maszynopisu lub też jeden tekst w postaci scenki kabaretowej/teatralnej o objętości do 4 stron maszynopisu. Organizator przyjmuje również rękopisy (uwaga! – jedynie pod warunkiem starannego, czytelnego zapisu). Pracę literacką należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podając jego wiek oraz szkołę i klasę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

2.3. Prace literackie będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • zgodność utworu z tematem „Sny pokoleń”,
 • oryginalność w realizacji tematu,
 • walory literackie,
 • przesłanie utworu.

Należy również zwrócić uwagę na poprawność zapisu (ortografia, interpunkcja, podstawowe zasady edycji tekstu literackiego).

2.4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
w publikowanych pracach. Ostateczny termin dostarczenia prac do siedziby organizatora – 18 maja 2018  r.

 1. Kategoria E (twórczość estradowa – śpiew i taniec):

3.1. Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna).

3.2.  Tematyka przeglądu w kategorii estradowej jest dowolna, ale organizator zachęca do poszukania takich utworów oraz układów choreograficznych, które odnoszą się do tematu przeglądu. Będzie to dodatkowym walorem prezentacji, branym pod uwagę przez jurorów.

3.3. Komisja konkursowa ocenia:

artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji).

3.4. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

 1. Kategoria T (twórczość teatralna):

4.1. Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Warunkiem jest przygotowanie prezentacji zgodnej z tematyką przeglądu „Sny pokoleń”. Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji). Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).

4.2. Przygotowane występy winny prezentować wysoką wartość poznawczą. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.

4.3. Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.

4.4. Komisja konkursowa ocenia: zgodność prezentacji z tematem „Sny pokoleń”, artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.

4.5. W przypadku występów zbiorowych organizator dopuszcza występy niezwiązane z tematyką przeglądu, należy jednak liczyć się z zasadą, że oryginalne, wartościowe artystycznie prezentacje zgodne z tematem przeglądu będą mieć pierwszeństwo w ocenie jurorów.

4.6. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!